Dünyanın sese dayalı ilk yabancı dil öğrenme methodu

Fitzroy Metodu, sistematik fonetiğe dayalı bir dil öğrenme yöntemidir. Bu yöntem ile yabancı dili, anadilimizi öğrendiğimiz gibi öğretiyoruz. Alfabenin harflerini ve temsil ettikleri sesleri anlatıyoruz. Yazılı bir kelimenin, soldan sağa sesleri gösteren bir harf dizisi olduğunu açıklıyoruz. Öğrencilerimize, İngilizceyi sınıf dışında karşılaştıklarında çözme becerisi kazandırıyoruz. Yüzbinlerce İngilizce kelimeyi ezberletmek yerine, Fitzroy Metodu ile öğrencilerin harflerin seslerini anlamalarını sağlayarak yeni kelimelere nasıl yaklaşacaklarını gösteriyoruz.

Fitzroy

Fitzroy Metodu motive edicidir, çünkü çocuklar okul dışında gerçek dünyada kendilerini gösterebilecekleri beceriler kazanıyorlar. Fonetik Eğitim yaklaşımımız ile İngilizcenin %95'ini ezberlemeden öğretmiş oluyoruz ve diğer diller için temel dilbilgisi anlayışı da kazandırıyoruz.

Küresel eğitimle dünya vatandaşı olmanın anahtarı çift yabancı dil eğitimi

coaching

NEDEN İKİNCİ YABANCI DİL İSPANYOLCA?

İspanyolca dünya üzerinde en çok konuşulan ikinci yabancı dildir. İspanya başta olmak üzere 22 ülkenin anadili olarak yaklaşık 470 milyon insan kullanmaktadır. Bununla birlikte büyük bir çoğunluğu Amerika’da yaşayan insanların oluşturduğu 100 milyon kişi iyi derecede İspanyolca konuşuyor. İspanyolca öğrenmek isteyenlerin sayısı ise gün geçtikçe artmakla birlikte şuan bu sayının 23 milyon olduğu tahmin ediliyor.

İngilizce gibi küresel bir dilin yanı sıra İspanyolca öğrenmek dünyanın farklı yerlerinde yaşayan insanlarla iletişimde olmak ve uluslararası ilişkilerde öne geçmek açısından önemlidir. İspanyolca konuşabildiğinizde sadece İspanya ve Hispano ülkerinde değil, aynı zamanda Portekiz, İtalya ve Fransa gibi İspanyolcaya benzer dillerin konuşulduğu ülkelerde de diğer insanlarla iletişime geçebilmeniz mümkün.

Birçok yabancı dilin aksine İspanyolca öğrenmek yapılan araştırmalar sonucundan öğrenilmesi en kolay dil olarak seçilmiştir. Gramer yapısı oldukça anlaşılır olan İspanyolcada çoğu kelime Türkçeye benzer şekilde yazıldığı gibi okunmaktadır. Bu faktör İspanyolca kelimelerin telaffuzunda zorluk yaşamadan konuşabilmemizi sağlar. Ayrıca latin alfabesini kullanması ve sadece birkaç harfin Türkçeden farklı olması da işimizi kolaylaştırmaktadır. En güzel yanı ise konuşurken kendine özgü bir melodisi ve ritmi olan, kulağa hoş gelen bir dil olmasıdır.

Üstelik İspanyolca öğrenmek sadece İspanyolca değil diğer birçok dilleri rahatlıkla öğrenmeniz için yardımcı olacaktır. İspanyolca konuşan insanlar İspanyolca ile pek çok benzerlik gösteren Portekizce, İtalyanca ve Fransızca dillerini kolay bir şekilde öğrenebilmektedir.

ORTAOKUL (SECONDARY SCHOOL) ve LİSE

Key Koleji olarak hedefimiz İngilizcenin yanı sıra öğrencilerimizi ikinci bir yabancı dil öğrenmeye , farklı kültürleri tanımaya heveslendirmek ve çok dilli olmanın avantajlarından yararlanmalarını sağlamaktır. İkinci Yabancı Dil programımız Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’na (Common European Framework of Reference for Languages) uygun olarak hazırlanmıştır. Programımız dört dil becerisine; okuma, konuşma, yazma, dinleme eşit oranda odaklanmaktadır. Amacımız öğrencilerimizin İspanyolca dili, İspanya ve Hispano (ispanyolca konuşan ülkeler) ülkelerine farkındalık kazandırmak ve temel iletişim becerilerini edinmelerinde destek sağlamaktır.

5, 6 ve 7. Sınıf öğrencilerimiz için öngörülen hedefimiz dört beceriden A2 düzeyine ulaşmış olmalarıdır.

Lise öğrenimi bittikten sonra ise öğrencilerimiz için öngörülen hedef A2/B1 başlangıç seviyesine ulaşmış olmalarıdır.

Öğrencilerimiz A1/A2 seviyesinde;

  • Basit sorular sorabilir ve yanıtlayabilir, bir şey rica edebilir, ricaya karşılık verebilir.
  • Basit ifade ve cümlelerle kendini tanıtabilir ve başkaları hakkında yazabilir.
  • Okuduğunu ve dinlediğini anlayabilir.

A2/B1 Başlangıç seviyesinde;

  • Yavaş yavaş İspanyolcaya konuşmaya başlar.
  • Günlük yaşamda kendini ifade eder.
  • Olaylar ve konuşmalar arasında bağlantı kurmaya başlar.

ENGLISH LITERATURE

The students of secondary and high school have the course of English literature which includes classical literature of British writers. During the lessons, they become familiar with the literature of different periods. For example Beowulf (the first written work), William Shakespeare and his plays and sonnets.

High school students have debates according to the problems of the books and prove their points of view.

İNGİLİZ EDEBİYATI

Ortaokul ve lise öğrencileri, İngiliz klasik edebiyatın yazarlarını içeren İngiliz edebiyatı dersine sahiptir. Dersler sırasında farklı dönemlerin edebiyatına aşina olurlar. Örneğin; Beowulf (ilk yazılı eser), William Shakespeare oyunları ve soneleri.

Lise öğrencileri kitapların sorunlarına göre tartışır ve bakış açılarını ispat ederler.

FITZROY

Fitzroy is a sound-based system. Students start working with sounds from kindergarten 4 years old. When the students finish kindergarten, they can recognize the sound and the words starting from this sound.

In primary and secondary school during the Fitzroy lessons, students learn the sounds (+transcription) read the stories. This course is focused on developing speaking skills and sound recognition. Students learn to read the transcription of the English words in any original dictionary.

FITZROY

Fitzroy, ses tabanlı bir sistemdir. Öğrenciler anasınıfı 4 yaştan itibaren seslerle çalışmaya başlar.

Öğrenciler anasınıfını bitirdiklerinde sesten başlayarak sesi ve kelimeleri tanıyabilirler.

İlkokul ve ortaokulda Fitzroy dersleri sırasında öğrenciler sesleri öğrenirler ve (+ transkripsiyon) hikayeleri okurlar. Bu ders, konuşma becerilerini ve ses tanımayı geliştirmeye odaklanmıştır. Öğrenciler, herhangi bir orijinal sözlükteki İngilizce kelimelerin transkripsiyonunu okumayı öğrenirler.

maths

MATHS

Students have the course of Maths in English. The students learn the numbers from 1-20 (grade 1), 1-100 (grade 2), 1-1000 (grade 3), 1-1 billion (grade 4) and maths actions (plus, minus, add, subtract, divide, multiply). In the English Maths lessons, students improve the knowledge in Maths which they got during their Maths lesson in Turkish. The program is based on the Turkish MEB program in Maths for primary school. So students simultaneously study the same Maths material in Turkish and English.

MATEMATİK

Öğrenciler İngilizce Matematik dersleri alırlar. Öğrenciler 1-20 (1. sınıf), 1-100 (2. sınıf), 1-1000 (3. sınıf), 1-1 milyar (4. sınıf) ve matematik eylemlerini (artı, eksi, toplama, çıkarma, bölme, çarpma) öğrenirler. İngilizce Matematik derslerinde öğrenciler, Türkçe matematik dersi sırasında edindikleri bilgilerini geliştirirler. Bu program MEB’in ilkokul Matematik programına dayanmaktadır. Böylece öğrenciler aynı anda Türkçe ve İngilizce olarak aynı Matematik materyalini çalışırlar.

business

BUSINESS ENGLISH

This course is for the students of the high school. Students learn the topics which they need in their ordinary life such as: “ At the airport”, “ At the Hotel”, preparing CV etc. They practise conversations in dialogue using different topics.

İŞ İNGİLİZCESİ

Bu ders lise öğrencileri içindir. Öğrenciler, “Havaalanında”, “Otelde”, ‘’CV hazırlama’’ vb. gibi günlük yaşamlarında ihtiyaç duyacakları konuları öğrenirler. Farklı konuları kullanarak diyalog içinde sohbet pratiği yaparlar.

COUNTRY STUDIES

The course is for secondary and high school. During this course, students get knowledge about English-speaking countries such as Great Britain, The USA, Australia, New Zealand, Canada. They learn about the official symbols, famous people, geographical position, culture and holidays of the English- speaking countries.

ÜLKE ÇALIŞMALARI

Bu ders ortaokul ve lise içindir. Bu ders süresince öğrenciler İngiltere, ABD, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkeler hakkında bilgi sahibi olurlar. Öğrenciler İngilizce konuşulan ülkelerin resmi sembollerini, ünlülerini, coğrafi konumunu, kültürünü ve tatillerini öğrenirler.

MAIN COURSE

The program and each unit contain the vocabulary and grammar from the MEB program and vocabulary and grammar for Cambridge exam preparation (primary school: starter - flyers, secondary school: KET, PET).

The students of the high school have the placements exam before the beginning of the school year. And students are divided into groups according to their levels and each group has the book according to their level.

The program of the main course includes all skills such as writing, speaking, reading and listening.

Students have projects while working on each unit from kindergarten to high school. Each project is aimed to develop speaking skills and the ability to present their work.

MAIN COURSE

Program ve her ünite, MEB programından kelime ve dilbilgisi ile Cambridge sınavına hazırlık için kelime ve dilbilgisi (ilkokul: başlangıç - el ilanları, ortaokul: KET, PET) içerir.

Lise öğrencileri ders yılı başlamadan önce yerleştirme sınavına girerler. Öğrenciler seviyelerine göre gruplara ayrılırlar ve her grup kendi seviyelerine göre kitaba sahiptir.

Ana ders programı yazma, konuşma, okuma ve dinleme gibi tüm becerileri içerir.

Ana ders programı yazma, konuşma, okuma ve dinleme gibi tüm becerileri içerir.